رفتن به محتوای اصلی

آواتودی اختصاصی: پایانە حمل و نقل اصفهان غرق در فساد!

آواتودی اختصاصی: پایانە حمل و نقل اصفهان غرق در فساد!
در ایران هیچ اختلاس و فسادی بدون همدستی مقامات جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست
posted onMarch 17, 2019
noدیدگاه

یک اختلاس چندین میلیاردی، خیانت در امانت و کلاهبرداری اعضای هیات مدیرە دو شرکت مسافربری با همکاری ادارە کل سازمان پایانەهای حمل و نقل جادەای و ادارە مالیاتی شهرداری مرکزی استان اصفهان انجام شدە است.

علی براتی رییس هیات مدیرە شرکت مسافربری سپاهان سفر اصفهان، محمد ناصر اسدی نایب رییس، محمد قاعدی عضو هیات مدیرە، حاج حسین ملاقلی بازرس شرکت کە پیشتر شلاق زن زندان دستگرد اصفهان بودە در این پروندە فساد دست دارند.

این افراد کە وابستە بە اطلاعات و اطلاعات سپاه هستند در اختلاسی مشترک میلیاردها تومان را بە جیب زدە و سهام بیش از هفتاد نفر از رانندەهای اصفهان را بدون سروصدا برداشتەاند.

سپس با تاسیس شرکتی دیگر بنام "آریا سیر سپاهان سفر" و ورشکست جلوە دادن شرکت سپاهان سفر، از دهها سرمایەگذار کلاهبرداری کردەاند.

مهران ملاح زادە یکی از سهامداران مالباختەای است کە شکایتهای او برای گرفتن حق خود از اختلاسگران وابستە بە حکومت بەجایی نرسیدە است.

گفتگوی مھران ملاح زادە با علی جوانمردی و ویدیوی اسناد غیر قابل انکار اختلاس و فساد در پایانە حمل و نقل اصفهان با کمک نهادهای امنیتی را در زیر مشاهدە می کنید.

 

اسناد خود از اختلاس مقامات حکومتی را برای آواتودی بفرستید تا بدون هیچگونە سانسوری منتشر شود.