رفتن به محتوای اصلی

خاورمیانه

خاورمیانه

چرا آمریکا برای دستگیری سران پ ک ک در قندیل جایزە تعیین کردە؟

posted onNovember 9, 2018
noدیدگاه

نیروھای آمریکایی در جریان جنگ علیە داعش از توان نیروھای پ ک ک در عراق و سوریە بھرە جستند و با تسلیح ھزاران تن از نیروھای مدافع خلق و کادرھای پ ک ک در میان آنھا، بطور جدی از پ ک ک حمایت کردند.

جمهوری اسلامی با تحریمها تغییر رفتار نمیدهد!

posted onOctober 31, 2018
noدیدگاه

آواتودی نخستین رسانە ای بود کە خبر ارسال سلاح و تجهیزات نظامی ایران توسط هواپیماهای شرکت ماهان ایر بە سوریە را افشا کرد، اکنون سپاه پاسداران از افشای این خبر از طریق ایران ایرتور محمولەهای تسلیحاتی خود را بە دمشق م