رفتن به محتوای اصلی

کردستان

کردستان

اطلاعات بانە پس از قتل پدر بە سراغ فرزندان مقتولی بی گناه رفتە

posted onNovember 28, 2018
noدیدگاه

بدنبال ترور انور رستمی توسط ماموران اطلاعات شهرستان بانە در کردستان و انتشار جزئیات این قتل سیاسی توسط آواتودی، اکنون ادارە اطلاعات شهرستان بانە فرزندان انور رستمی معلم جانباختە با نامهای الهام و سیامک را تحت فشار

انفجار و هتک حرمت زیارتگاه باوه مَهمی خانقین تساهل و بی تفاوتی نسبت به بنیادی ترین ارزش های اخلاقی است.

posted onNovember 3, 2018
noدیدگاه

شب چهارشنبه ۰۱/۱۱/۲۰۱۸ مزار باوه مهمی واقع در خانقین هدف حملەی تروریستی اشخاص معلوم الحال و توطئه گر قرارگرفت.
شایان ذکر است که روز قبل از این اقدام انفجار تروریستی دیگری در مراسم اربعین حسینی در شهر خانقین صورت گرفت که متاسفانه دو هموطن شهید و هفت تن دیگر زخمی شدند.

فعالان کرماشان:جان میلیون ها کورد در خطر جدی است.

posted onOctober 1, 2018
noدیدگاه

ناکارایی و بی لیاقتی های رژیم جمهوری اسلامی در مدیریت سیاسی و نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق ملی و مذهبی و همچنین بحران های اجتماعی و گسترش فقر و بیکاری که نشان دهنده فروپاشی اقتصادی است کاملا روشن است

شهرداری مهاباد، اخراج کارکنان بجای برخورد با مفسدان

posted onSeptember 24, 2018
noدیدگاه

بنابە گزارش رسیدە بە آواتودی شهرداری مهاباد کە در نتیجە پرداخت هزینەهای ادارە اطلاعات از طرفی و فساد گستردە برخی اعضای شورای شهر از طرف دیگر، بدهکار شدە، برنامە دارد حدود یکصد و بیست کارمند و کارگر خود