رفتن به محتوای اصلی

کردستان

کردستان

فعالان کرماشان:جان میلیون ها کورد در خطر جدی است.

توسط diyaco
posted onOctober 1, 2018
noدیدگاه

ناکارایی و بی لیاقتی های رژیم جمهوری اسلامی در مدیریت سیاسی و نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق ملی و مذهبی و همچنین بحران های اجتماعی و گسترش فقر و بیکاری که نشان دهنده فروپاشی اقتصادی است کاملا روشن است

شهرداری مهاباد، اخراج کارکنان بجای برخورد با مفسدان

توسط diyaco
posted onSeptember 24, 2018
noدیدگاه

بنابە گزارش رسیدە بە آواتودی شهرداری مهاباد کە در نتیجە پرداخت هزینەهای ادارە اطلاعات از طرفی و فساد گستردە برخی اعضای شورای شهر از طرف دیگر، بدهکار شدە، برنامە دارد حدود یکصد و بیست کارمند و کارگر خود