رفتن به محتوای اصلی

زنان روسپی عامل نفوذ سپاه و اطلاعات در احزاب کردستان عراق

زنان روسپی عامل نفوذ سپاه و اطلاعات در احزاب کردستان عراق
عکس تزئینی است
دستگاه جاسوسی وزارت اطلاعات و سپاه از تجارت سکس در کردستان عراق در راستای نفوذ در بین مقامات کرد استفادە کردە و افراد سرشناس را بە دام انداختە است تا سر بزنگاه و در موقعیتهای لازم از آنها استفادە کند.
posted onApril 16, 2018
noدیدگاه

پس از سقوط صدام حسین در ٢٠٠٣، اقلیم کردستان عراق با سرعت قابل توجهی توسعە پیدا کرد. شروع فروش نفت اقلیم کردستان از ٨سال پیش ارز قابل توجهی را وارد منطقە حدودا پنج میلیون نفری کردستان عراق کرد. شاید بە همین دلیل کردستان عراق مورد توجە باندهای قاچاق سکس قرار گرفت و زنان روسپی وارد اربیل، سلیمانیە و دهوک شدند. در این میان بیشترین تعداد زنان روسپی از ایران وارد اقلیم کردستان شدند. حتی اکنون کە بدلیل مشکلات اقلیم کردستان با بغداد، وضعیت اقتصادی منطقە رو بە وخامت گذاشتە، در لابی یا رستوران اکثر هتلهای اربیل، سلیمانیە و دهوک چندین زن جوان ایرانی را میتوانید پیدا کنید کە با ظاهری آراستە و پوششی مدرن نشستەاند کە بە نظر نمیرسد شغل آنها سکس پولی باشد.
مسالە از آنجا مورد توجە قرار گرفتە کە آسایش( ادارە امنیت کردستان) چند باند روسپیگری را کشف کردە کە در تلفنهای آنها ارتباط با ادارە اطلاعات و یا اطلاعات سپاه فاش شدە است. یک افسر آسایش کە نخواست نامش فاش شود بە آواتودی گفتە: "تاکنون ٣٥ عنصر اطلاعات و سپاه را در میان روسپیهایی کە ظاهرا برای تجارت سکس از ایران وارد کردستان عراق شدەاند شناسایی کردەایم."

 در یک مورد زمانە اهل تهران زن ٢٥ سالەای کە ظاهرا مربی ورزش بودە، تلاش کردە از طریق رابطە جنسی با یکی از نمایندگان کرد پارلمان کە دارای موقعیت حزبی مهمی هم بودە، اطلاعات مهمی را بدست بیاورد. نمایندە کرد با پیدا کردن مایکرو دوربین فیلمبرداری بە اندازە یک دکمە لباس در اتاق خوابش متوجە مأموریت بە اصطلاح معشوقە خود می شود.

زنان روسپی عامل نفوذ سپاه و اطلاعات در احزاب کردستان عراق

عکس تزئینی است

 

در مورد دیگری فیلم رابطە جنسی عضو دفتر سیاسی یکی از احزاب اصلی کردستان عراق توسط دختری 22 سالە کە شغل او در ظاهر دیزاینر طراحی داخلی بودە و مدتها با این مقام کرد رابطە داشتە، کشف شدە است. این دختر جوان در بازجوییهایش اعتراف کردە کە توسط حاجی قدرت از روئسای ادارە اطلاعات در غرب ایران مأموریت نزدیک شدن و ارتباط جنسی با مقام مورد نظر را داشتە است.

جالب اینست با فشار جمهوری اسلامی همە این مأموران روسپی پس از تکمیل بازجویی آزاد شدە و بە ایران برگشتەاند. جدا از این، بیم از تیرگی روابط با جمهوری اسلامی مانع رسانەای شدن مأمورین روسپی شدە است.
در گفتگویی کە آواتودی با مهشید دختر جوان اهل تهران در اربیل داشت، انگیزە ورود زنان روسپی بە اقلیم کردستان عراق را جویا شد. بە گفتە مهشید در حالی کە در تهران کمتر کسی حاضر میشود یکصد دلار برای یکشب همخوابی بە او بپردازد، در شهرهای کردستان عراق مشتریان زیادی پیدا میشوند کە حاضرند ٣٠٠ تا ٤٠٠ دلار بابت یک شب همخوابی بپردازند...
گرچە نمیتوان گفت کە همە روسپی هایی کە در کردستان عراق مشغول بە کارند مأمور اطلاعات و سپاه پاسداران ایران هستند، ولی دستگاه جاسوسی وزارت اطلاعات و سپاه از تجارت سکس در کردستان عراق در راستای نفوذ در بین مقامات کرد استفادە کردە و افراد سرشناس را بە دام انداختە است تا سر بزنگاه و در موقعیتهای لازم از آنها استفادە کند.