رفتن به محتوای اصلی

همکاری سازمان امنیت ملی ترکیە (میت) با یک جهادی قاتل در سوریە

همکاری سازمان امنیت ملی ترکیە (میت) با یک جهادی قاتل در سوریە
تمام سندهای ارائە شدە از مدارک فوق محرمانە ای هستند کە از مکاتبات ارگانهای دولت ترکیە بدست آمدە اند.
posted onJanuary 24, 2019
noدیدگاه

 

برت مکگورک نمایندە پیشین رئیس جمهوری آمریکا در جنگ با داعش پیشتر بە دولت اردوغان هشدار دادە کە تکلیف خود را با گروەهای تروریستی وابستە بە القاعدە و داعش روشن سازد. مکگورک گفت ترکیە از جهادی ها حمایت می کند و نمی خواهد با آمریکا همکاری کند.

 

شبە نظامی جهادی کە تاکنون دو کشیش را کشتە و بسیاری از مردم بی گناه را سر بریدە برای مدت طولانی با سازمان امنیت ترکیە همکاری می کرد. این فرد توسط پلیس ترکیە بە اتهام عضویت در گروههای تروریستی دستگیر شدە بود و بدلیل همکاری با میت موفق شدە بود کە حکم کیفری کمتری از دادگاە بگیرد.  

اسم این فرد معقومد زاکیرویچ عبدالرحمانف معروف بە ابو بنات اهل روسیە است کە در سال ٢٠١٢ از طریق ترکیە بە سوریە رفتە و بە گروههای جهادی پیوستە بود.

ابو بنات در ترکیە بە همکاری با میت و دریافت کمک اعم از پول، اسلحە و مهمات اعتراف کردە بود. ابو بنات بە کشتن دو کشیش سوریەای در ٢٢ آوریل ٢٠١٣ متهم است. وزارت امور خارجە آمریکا در ٢٩ اکتبر ٢٠١٥ ابو بنات را بعنوان یک تروریست بین المللی معرفی کرد.

 همچنین شورای امنیت سازمان ملل در ٢ اکتبر ٢٠١٥ ابو بنات را تحت تحریم قرار داد. اما ابو بنات کە در ترکیە در بازداشت بە سر می برد، با وجود شواهد مستحکم و دقیق هیچ وقت بە جرم کشتن کشیشها و افراد بی گناە دیگر محاکمە نشد و تنها بە اتهام عضویت در گروههای تروریستی دادگاهی و بە ٧ سال و ٦ ماە زندان محکوم شد.

همکاری سازمان امنیت ملی ترکیە (میت) با یک جهادی قاتل در سوریە

ابو بنات در ٢٠ ژوئن سال ٢٠١٣ در یک خودرو با شمارە پلاک  06BF9649 در ایستگاە پلیس در شهر جیهان بیلی در استان قونیە دستگیر شد. دو نفر دیگر نیز بە نامهای احمد رمضانف متولد مارس ١٩٨٦ و فاطم مدن متولد ١ ژانویە ١٩٩٣ در سوریە همراە با ابو بنات دستگیر شدند. 

ابو بنات، احمد رمضانف و فاطم مدن توسط مولود کوشمان از اعضای القاعدە و سید آلپ از شهر باش پینار در استان هاتای بە جیهان بیلی منتقل شدە بودند. پلیس شهر جیهان بیلی، افراد دستگیر شدە را بە دفتر روابط خارجە استان قونیە منتقل کرد. دو شهروند ترکیەای پس از بازجویی آزاد شدند اگرچە ابو بنات و رمضانف هردو در لیست ورود ممنوع بە ترکیە قرار داشتند، پس از پر کردن فرم پناهندگی هر دو آزاد شدند و بە استانبول رفتند.

همکاری سازمان امنیت ملی ترکیە (میت) با یک جهادی قاتل در سوریە

در زمان دستگیری ابو بنات در شهر جیهان بیلی، پلیس اطلاع نداشت کە او در کشتن پائولو یازیچی و یوحنا ابراهیم دو کشیش ربودە شدە دست داشتە کە در ٢٢ آوریل ٢٠١٣ در سوریە ربودە شدند.

پس از انتشار ویدیویی از سر بریدن دو کشیش ربودە شدە از تلویزیون الجزیرە، ماموران پلیس تحقیقات ترکیە در امور القاعدە متوجە شدند کە فرد در ویدیو همان ابو بنات است کە در قونیە دستگیر و پس از پر کردن فرم پناهندگی آزاد شدە بود.

همکاری سازمان امنیت ملی ترکیە (میت) با یک جهادی قاتل در سوریە

 ماموران پلیس تحقیقات رفتن ابو بنات بە استانبول را بە پلیس این شهر اطلاع دادند. پلیس استانبول در تاریخ ٤ جولای ٢٠١٣ ابو بنات، احمد رمضانف، فاطم مدن را در خانە مولود کوشمان دستگیر کرد. در جریان جستجوی منزل کوشمان پلییس استانبول دو نارنجک دستی، ٨ خشاب کلاشینکوف، ١٨٦ فشنگ، بی سیم ، دوربین فیلمبرداری و سە لباس سیاە بلند را کشف کرد کە گمان میرفت همان لباسهایی باشند کە ابو بنات در ویدیوی پخش شدە از تلویزیون الجزیرە بە تن داشتە است.

همکاری سازمان امنیت ملی ترکیە (میت) با یک جهادی قاتل در سوریە

همچنین یک زن ٣٩ سالە روسی بنام سوسلان فیاپیسف در منطقە باشاکشیر استانبول در رابطە با پروندە ابو بنات مورد بازجویی قرار گرفت.

 دادگاە جنایی استانبول بە طور رسمی ابو بنات، رمضانف و کوشمان را با شمارە پروندە ١٢٠٤/٢٠١٣ دستگیر کرد، ولی آلپ و برادر کوشمان پس از بازجویی آزاد شدند. ابو بنات در بازجویی های خود اعتراف کرد کە او همان مرد در ویدیوی پخش شدە از تلویزیون الجزیرە است کە سر دو کشیش را میبرد. طبق گفتە های ابو بنات این عملیات (کشتن افراد ربودە شدە) هر جمعە انجام میشدە است.

ابو بنات خود را بە بعنوان فرماندە واحد نظامی معرفی کردە و گفتە بود کە بی سیم ها را از فردی بە اسم ابو جعفر دریافت کردە کە عامل میت بودە است. او همچنین مدعی شد کە ابو جعفر در واحد تحت فرماندهیش در سوریە بودە است. 

در این میان رمضانف اعتراف کرد کە ابو بنات را در سوریە شناختە کە آن زمان مسئول آموزش نظامی افراد جهادی در آنجا بودە است. او همچنین گفت کە ابو بنات یکی از کشیشها را سر بریدە و بە سر بریدە شدن یکی دیگر نیز کمک کردە است.

با وجود اینکە تحقیقات پلیس ثابت می کرد کە ابو بنات همان فرد بودە کە در ویدیوی پخش شدە کشیشها را سر میبرد، اتهام اولیە او عضویت در گروههای تروریستی اعلام شد. بعنوان نمونە چاقویی نیز از منزل کوشمان کشف شدە بود کە با چاقوی در دست ابو بنات در ویدیو کاملا مطابقت داشت.

همکاری سازمان امنیت ملی ترکیە (میت) با یک جهادی قاتل در سوریە

قاضی پروندە قصد داشت کە اتهامات دیگری نیز از قبیل جنایت علیە بشریت بە پروندە ابو بنات اضافە کند کە نیازمند اجازە دولت اردوغان بود. در ٦ اکتبر ٢٠١٣ جرم صورت گرفتە (توسط ابو بنات) مسالە داخل سوریە است  نظر وزارت خارجە ترکیە با گفتەهای وزیر امور خارجە وقت ترکیە احمد داود اغلو بە یوسف چتین در تاریخ ١٩ جولای ٢٠١٣ در تناقض کامل بود.

داوداغلو بە یوسف چتین گفتە بود کە اقدامات صورت گرفتە علیە این کشیشها جنایت علیە بشریت است و ترکیە برای بازگشت آنها هر کاری میکند. دقیقا دو هفتە پس از آن داوداغلو جریان تحقیقات از ابو بنات بە جرم جنایت علیە بشریت را تکذیب کرد. داوداغلو همچنین اعلام کردە کە ابو بنات هیچ ارتباطی بە کشیشهای سر بریدە شدە در سوریە ندارد.

همکاری سازمان امنیت ملی ترکیە (میت) با یک جهادی قاتل در سوریە

در ٢٦ آگوست ٢٠١٣ وزارت دادگستری ترکیە هرگونە دست داشتن ابو بنات و ترکیە را در جریان کشتن دو کشیش رد کرد و درخواست قاضی پروندە برای اضافە کردن اتهام جنایت علیە بشریت بە پروندە ابو بنات را رد کرد. ابو بنات بسیار زیرکانە عمل کرد و در تمام بازجوییها اعلام کرد کە او و میت در ارتباط نزدیک و مستقیم بودە اند.

  بە همین دلیل میت و سازمان امنیت ترکیە برای پیشگیری از آشکار شدن حقیقت بە سرعت وارد عمل شدند و ابو بنات پس از مدتی گفتەهای اولیە خود را تکذیب و اعلام کرد کە او فردی نیست کە در ویدیو کشیشها را سر می برد.

 ابو بنات اضافە کرد کە در سوریە بر علیە رژیم بشار اسد میجنگید  و اگر او در سر بریدن هر کسی دست داشت، ترکیە بە او هیچ کمکی نمی کرد. دولت ترکیە برای یکسال حتی اعلام نکرد کە ابو بنات در بازداشت است. پس از سوال یک نمایندە اپوزیسیون از وزیر دادگستری در مورد پروندە ابو بنات، بکیر بوزداغ در ٢١ آگوست ٢٠١٤ اعلام کرد کە ابو بنات در زندان مال تپە استانبول در بازداشت است و پروندە او در شعبە ٢٢ دادگاە عالی استانبول در جریان است. 

همکاری سازمان امنیت ملی ترکیە (میت) با یک جهادی قاتل در سوریە

شعبە ٢٢ دادگاە عالی استانبول نهایتا اتهامات ابو بنات را عضویت در گروههای تروریستی و مالکیت اسلحە غیر مجاز اعلام کرد، اما پروندە ابو بنات بە شعبە ١١ دادگاە بکرکوی انتقال یافت. جایی کە دست میت در اعلام نتیجە دلخواە بسیار بازتر بود  در ١٦ ژوئن ٢٠١٥ ابو بنات بە عضویت در گروههای تروریستی و بە ٧ سال و ٦ ماە زندان محکوم شد.

ابو بنات نە تنها هیچ وقت برای سر بریدن کشیشها محاکمە نشد، بلکە حکم او بە دلیل خوش رفتاری کاهش یافت، او همچنین از اتهام مالکیت سلاح غیر قانونی هم تبرئە شد.

همکاری سازمان امنیت ملی ترکیە (میت) با یک جهادی قاتل در سوریە

 رمضانف و مولود کوشمان نیز احکام مشابە گرفتند. مقامات ترکیە از ترس آشکار شدن حقیقت و بە بهانە رسیدگی مجدد بە پروندە، بارها و بارها به درخواست روسیە و آمریکا برای تحویل ابو بنات بە آنها مخالفت کرد. برای نمونە شعبە ١٦ دادگاە تجدید نظر کە بە پروندەهای تروریستی رسیدگی میکند، ٣١ جولای ٢٠١٥ پروندە ابو بنات را دریافت و پس از ٣ سال ، در اول ژانویە ٢٠١٨ اعلام کرد کە پروندە ناقص است و سپس پروندە را مجددا بە شعبە ١٦ دادگاە عالی برگشت داد.

 شعبە ١٦ دادگاە عالی در ١٩ مارس ٢٠١٨ دوبارە پروندە را بە دادگاە تجدید نظر فرستاد. دادگاە تجدید نظر تا بە امروز حتی قاضی هم برای رسیدگی بە پروندە مشخص نکردە است، تاکتیکی بسیار قوی برای وقت کشی از طرف دولت اردوغان از ترس آشکار شدن حقیقت.

همکاری سازمان امنیت ملی ترکیە (میت) با یک جهادی قاتل در سوریە

کشیشهای کشتە شدە همراە با فواد الیاء و دیاکو فتح اللە هنگامی کە از منطقە منصورە تحت کنترل نیروهای ارتش آزاد سوریە مورد حمایت ترکیە عبور می کردند توسط افراد مسلح قزاقی و چچنی ربودە شدە بودند.

تصور می رود کە این افراد عضو گروە جندالخلیفە باشند، گروە جندالخلیفە تحت فرماندهی ابو عمر کویتی مشهور بە حسین لاری بود.

طبق مدارک بعدها معلوم شد کە ابو بنات بە عنوان معاون حسین لاری در گروە جندالخلیفە مسئول جذب جنگجویان خارجی و آموزش آنها بودە است.

گروە جندالخلیفە تحت نظر گروە جیش المهاجرین با فرماندهی ابو عمر چچنی فعالیت میکرد. جندالخیفە قبل از پیوستن بە جبهە النصرە تحت حمایت ترکیە، با داعش بیعت کردە بود. 

تمام سندهای ارائە شدە از مدارک فوق محرمانە ای هستند کە از مکاتبات ارگانهای دولت ترکیە بدست آمدە اند.

 بعنوان نمونە مدرکی کە در ٢ جولای ٢٠١٣ از بخش امنیت وزارت خارجە ترکیە بە پلیس استانبول فرستادە شدە می گوید کشیشها بە احتمال قوی توسط گروهی بنام کتایب المهاجرین تحت فرماندهی ابو بنات ربودە شدە اند.

آمریکا باید ترکیە را تحت فشار بگذارد تا از حمایت گروە های جهادی منصرف شود