رفتن به محتوای اصلی

آواتودی

Avatar
Reporter avatar

هیاهویی برای هیچ

توسط diyaco
posted onOctober 8, 2018
noدیدگاه

درحالیکە علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر طی سخنانی مجلس را از تصویب الحاق ایران بە کنوانسیون مقابلە با تامین مالی تروریزم منع کردە بود، امروز مجلس شورای اسلامی این لایحە را تصویب کرد.

آواتودی اسناد باج گیری بسیج از نهادهای دولتی را منتشر می کند

توسط diyaco
posted onOctober 7, 2018
noدیدگاه

درحالیکە ادارات و نهادهای دولتی مدعی هستند با کمبود بودجە مواجە شدەاند، بسیج در شهرهای مختلف کە نمونەای از اسناد آن از شهرستان جوانرود استان کرمانشاە است تحت عنوان نمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضر

 سپاه درصدد ایجاد جنگ

توسط diyaco
posted onOctober 6, 2018
noدیدگاه

سپاه پاسداران از چند روز پیش تجهیزات نظامی و تسلیحات سنگین توپ، تانک و موشکهای کوتاه برد و میان برد را بە استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی منتقل کردە است.

سپاه پروژە ٤٠٠ میلیون یورویی ایجاد نیروگاه انرژی در سوریە را کلید زد

توسط diyaco
posted onOctober 4, 2018
noدیدگاه

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پروژە احداث نیروگاه برق سوریە در لاذقیە و ساحل دریای مدیترانە را بطور کامل برعهدە گرفتە کە هزینە آن ٤٠٠ میلیون یورو برابر با ٤٦٠ میلیون دلار است.