رفتن به محتوای اصلی

کشتە شدن دست کم ١٥ کارشناس نظامی و عضو سپاه قدس ایران!

کشتە شدن دست کم ١٥ کارشناس نظامی و عضو سپاه قدس ایران!
آیا حملات موشکی آمریکا و متحدانش بە نتیجە رسید؟!
posted onApril 14, 2018
noدیدگاه

 

30 فروند از موشکهای تاماهاوک آمریکایی ( A BGM-109 ) پایگاه نظامی مزە در جنوب دمشق را منهدم کردند. در این پایگاه موشکهای ذوالفقار و قیام و سکوی پرتاب موشکی ساخت ایران نگهداری می شدند کە همە نابود شدند. در پایگاه جبل قاسیون شمال دمشق تأسیسات رهگیری ارتش سوریە کە توسط ایران نوسازی و مدرنیزە شدە و پایگاه حزب الله لبنان بود، با خاک یکسان شد.  

مرکز تحقیقات شیمیایی حومە دمشق و پایگاە نظامی - تحقیقاتی برزە در جنوب دیرالزور هدف موشکهای آمریکایی قرار گرفت کە در آن دست کم ٥ عضو سپاه قدس کشتە شدند. پس از کنترل دوبارە بشار اسد بر این مرکز، جمهوری اسلامی بار دیگر این مرکز را راەاندازی و فعال کرد.

با اینکە بیش از٩٠ درصد نیروی قدس سپاه پاسداران از دو روز پیش پایگاەهای خود را کە آواتودی پیشتر منتشر کردە بود، ترک کردند، با اینحال منابع اطلاعاتی در سوریە می  گویند دست کم ١٥ کارشناس سپاه قدس در این حملات کشتە شدند کە اجساد اکثر آنها ناپدید شدە. همچنین ٤٠ عضو حزب اللە و ٣٥ نظامی سوریە کشتە شدند. تلفات انسانی کم نیروهای اسد سپاه قدس و حزب اللە در قیاس با تلفات حملات گستردە هوشمند موشکی بدلیل تخلیە اکثر مراکز نظامی است، ولی خسارتهای مالی ناشی از این حملات هوشمند میلیاردها دلار برآورد شدە. انبار موشکی و تسلیحاتی در حمص، تأسیسات نظامی حماء، مزە و جبل قاسیون نابود شدەاند. بر خلاف ادعای رسانەهای دولتی ایران و حکومت سوریە، همە موشکها اهداف از پیش تعیین شدە را منهدم کردند و تصاویر تلویزیون دولتی سوریە، ویدیوهای ادیت شدە رهگیری موشکهای حوثی های یمن توسط عربستان است.

حملات موشکی بامداد شنبە، میلیاردها دلار سرمایەگذاری ایران و کمکهای نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد را بر باد داد.**

روسیە نظاگر مطلق بود و سپاە قدس هم  بر خلاف تهدیدهای شدید قبلی کە اگر حملەای انجام شود اسرائیل را با خاک یکسان می کنند، سکوت کامل و فرار بە مناطق مسکونی را ترجیح دادند. **