رفتن به محتوای اصلی

جھان

جھان

پولشوئی سپاه در آلمان و اتریش این بار در قالب انتشار فیلم و سریال از طریق شرکت EREEL GmbH 

posted onSeptember 17, 2020
noدیدگاه

سپاه پاسدران انتقلاب اسلامی که از ابتدای حیاتش سینما و رسانه های تصویری را در خدمت پروپاگاندای خود داشت، حال با تشدید تحریم های بین المللی نقش جدیدی برای آن در نظر گرفته اس

ترجمه و گردآوری آواتودی: قرارداد ٢٥ سالە یا پروژە استعمار ایران توسط چین بە قیمت نجات نظام آخوندی!

posted onSeptember 8, 2020
noدیدگاه

یکی از مقامات بلند پایە جمهوری اسلامی کە در مذاکرات فروش جنوب ایران بە چین شرکت داشتە، جزئیات تازەای از این قرارداد فروش را برای وبسایت Oilprice