رفتن به محتوای اصلی

حملە بە کنسولگری آمریکا در بنغازی و نقش سپاە قدس

حملە بە کنسولگری آمریکا در بنغازی و نقش سپاە قدس
posted onOctober 20, 2020
noدیدگاه

بخشهایی از کتاب ''نیروهای تاریکی، حقیت اینکە چە اتفاقی در بنغازی افتاد'' نوشتە کنث آر تیمرمان در مورد حملە سال ٢٠١٢ بە  کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی و نقش قاسم سلیمانی و سپاە قدس کە وبسایت نیویورک پست آنرا منتشر کردە است.

قاسم سلیمانی نقش اصلی را در طرح ریزی و حملە بە کنسولگری آمریکا در بنغازی و کشتن کریستوفر استیونز کنسول واشنگتن را بر عهدە داشتە است. رژیم ایران بە دنبال آشوب و ایجاد خشم و تندرو کردن گروەهای مسلح علیە آمریکا است. قاسم سلیمانی از لبنان و تایلند گرفتە تا استخدام کارتل های مواد مخدر در مکزیک برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن بە دنبال ضربە زدن بە منافع آمریکا بودە است. در لیبی پس از بهار عربی و سقوط قذافی، رژیم ایران نفوذ آمریکا را در این کشور تهدید برای خود می دید.

 

هزینە

هزینە این عملیات ٨ تا ١٠ میلیون یورو بود کە سە هفتە پیش از عملیات وارد لیبی شدە بود. همە این پول اسکناس ٥٠٠ یورویی از طریق حسابهای بانکی سپاە قدس در مالزی بە تونس انتقال دادە شدە بود و سپاس از راە زمینی از طریق صحرای الجزایر بە لیبی انتقال دادە شدە بود.  بیشتر این پول صرف خریدن رهبران گروە انصار الشام شدە بود

 

گروگانگیری

یکی از مقرهای سازمان سیا کە مکالمات بی سیمی گروەهای جهادی در لیبی را شنود می کرد، مکالمە دو نیروی سپاە قدس بە فارسی توجە آنها را جلب می کند کە می گویند: بە نظر می رسد بچە سر وقت رسیدەاند. فرماندە این مقر هم اطلاعاتی را دریافت کردە بود کە نیروی قدس قرار است افرای عملیاتی  را بە لیبی اعزام کند. این فرماندە چند تن از نیروهای خود را مامور شناسایی این افراد می کند کە متوجە می شوند هفت تن از عوامل سپاە قدس زیر نام کارمند صلیب سرخ وارد لیبی می شوند.  این فرماندە اطلاعات موثقی را دریافت کردە بود کە این تیم از عوامل سپاە قدس در نظر دارند تا بە یک ساختمان دیپلماتیک در بنغازی حملە کنند، اما از چگونگی و زمان حملە اطلاعی نداشتند.

  پس از استقرار تیم عوامل سپاە  قدس در هتل طبلیس و استراحت، آنها همراە با یک کارمند محلی صلیب سرخ برای افطار بە بیرون از هتل رفتند کە توسط چند ماشین تویوتا ربودە می شوند و نیروهای سازمان سیا هم نمیتوانند آنها را تعقیب کنند و محل گرونگانگیری آنها را پیدا کنند.  در ٢٤ساعت آیندە هم هیچ نشانەای از نیروهای سپاە قدس و یا محل نگهداری آنها در دسترس نبود. اما یک مامور بریتانیایی محل دستگیری عوامل سپاە قدس را در یک پایگاە نظامی پیدا می کند و می گوید، حالشان خوب است، مشغول خورد و خوراک هستند و هرکدام حتی اتاق و تخت جداگانە خود را دارند.  زمانیکە فرماندە مقر سازمان سیا در نظر دارد کە با عملیاتی عوامل سپاە قدس آزاد کند، مطلع می شود کە این افراد روز گذشتە آزاد شدەاند و در حال بازگشت بە تهران هستند.  اما بنظر می رسد کە این فقط یک بازی بودە است

 

گمراە کردن

فرماندە مقر سازمان سیا درست حدس زدە بود، کارمندان صلیب سرخ عوامل سپاە قدس بودند کە قصد داشتند کنسول آمریکا در بنغازی را یا بکشند تا بربایند.  اما زمانیکە در هتل محل اقامتشان سرگرم آمادەسازی برای انجام عملیات بودەاند، متوجە می شوند کە لو رفتەاند. پس آنها تصمیم می گیرند سازمان سیا را گمراە کنند وبا ایجا یک گروگانگیری نمایشی عوامل خود را از صحنە دور کنند تا سازمان سیا هم فکر کند کە خطر رفع شدە است. گروگانگیری نمایشی یک عملیات معمول سپاە قدس بود کە از یک  گروە شنبە نظامی سنی استفادە کردند کە همە فکر کنند واقعا دشمن شیعە هستند، همانکاری کە با طالبان در افغانستان کردند

 

عملیات

نیروی قدس سپاە پاسداران از عوامل خود کە تجربە عملیات در  ترکیە، لبنان، عراق، یمن و سوریە را داشتند برای آموزش گروە  تندرو انصا الشریعە استفادە می کرد. سپاە قدس بیش از ١ هزار نفر را برای این گروە استخدام و آموزش دادند.

ابراهیم محمد جودکی فرماندە تیم سپاە قدس در عملیات بنغازی بود کە کار خود را با سپاە پاسداران از قتل عام مردم کوردستان ایران آغاز کردە بود و بعدها برای آموزش حزب اللە بە لبنان رفتە بود. معاونش هم فردی بود بنام خلیل حارب کە سالها در لبنان کار کردە بود. حارب عرب بود و نقش بسزایی را در ارتباط با گروەهای تندرو ایفا می کرد.  دەو ماە پیش از عملیات خودکی پول را در میان این گروەها پخش می کرد و معاونش حارب هم سرگرم استخدام نیرو بود.  حارب ٥٠ تن نیروی سپاە قدس برای انجام این عملیات در اختیار داشت.  نقشە اولیە آنها ربودن کنسول آمریکا در بنغازی و منهدم کردن مقر سازمان سیا بود

هدف اول، گروگانگیری کنسول آمریکا، پس از لو رفتن عوامل سپاە قدس تحت نام صلیب سرخ لغو شد و جودکی و حارب نقشە کشتن کنسول را عملیاتی کردند.  در ١١ سپتامبر ٢٠١٢ بە کنسولگری آمریکا در بنغازی حملە شد و سرکنسول ستیونز کشتە شد