رفتن به محتوای اصلی

ترجمه و گردآوری آواتودی: قرارداد ٢٥ سالە یا پروژە استعمار ایران توسط چین بە قیمت نجات نظام آخوندی!

ترجمه و گردآوری آواتودی: قرارداد ٢٥ سالە یا پروژە استعمار ایران توسط چین بە قیمت نجات نظام آخوندی!
posted onSeptember 8, 2020
noدیدگاه

یکی از مقامات بلند پایە جمهوری اسلامی کە در مذاکرات فروش جنوب ایران بە چین شرکت داشتە، جزئیات تازەای از این قرارداد فروش را برای وبسایت Oilprice  آشکار کردە است. خرید جنوب ایران بخشی از پروژە یک کمربند و یک جادە شی جین پینگ، رئیس جمهور چین  تحت عنوان راە ابریشم برای استعمار کشورهای دیگر است.

بر اساس این گزارش مرحلە بعدی از معاملە ٢٥ سالە میان جمهوری اسلامی و چین ایجاد یک مرکز جاسوسی در بندر چابهار با شعاع ٥ هزار کیلومتر است.

بخشی دیگر از این مرحلە نصب بیش از ١٠ میلیون دوربین مدار بستە در ٧ شهر بزرگ ایران و ٥ میلیون دیگر در ٢١ شهر دیگر است کە مستقیم بە مراکز جاسوسی چین (بواسطە مرکز ایجاد شدە در چابهار) مرتبط می شوند.  بە گفتە این مقام جمهوری اسلامی که نخواسته هویتش فاش شود، پس از اتمام کار نصب این دوربین ها این ٧ شهر ایران در میان ٢٥ شهر اول قرار می گیرند، کە ساکنین آن از  در هر شرایطی تحت نظر هستند.

بخش دیگری از این قرار داد جایگزین کردن زبان چینی با انگلیسی است کە ابتدا زبان چینی همراە با زبان بین المللی انگلیسی تدریس می شود و سپس بە کلی جایگزین زبان انگلیسی خواهد شد. 

مرحلە دیگر این قرارداد بارگذاری سیستم اینترنتی کاملا سانسور شدە چین در ایران است کە دسترسی کاربران ایرانی بە تمام سایت های خارجی را قطع می کند. 

آواتودی: فرصت مردم ایران برای عبور از جمهوری اسلامی زیاد نیست و لازمست بیداری ملی را در سطح گسترده افزایش بدهیم تا از کره شمالی شدن ایران جلوگیری کنیم.