رفتن به محتوای اصلی

جمهوری اسلامی در پی نرمش فوق قهرمانانە است؟

آواتودی فاش می کند: تلاش جمهوری اسلامی برای مذاکرە با آمریکا
آواتودی فاش می کند: تلاش جمهوری اسلامی برای مذاکرە با آمریکا
posted onMay 28, 2018
noدیدگاه

 

منبعی آگاه بە آواتودی گفته است دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق سلطان نشین عمان پیام شفاهی را به کاخ سفید دادە و در آن خواهان مذاکرە دربارە شروط ١٢گانە آمریکا برای تهران شدە است. در بخشی از این پیام شفاهی آمدە است محمد جواد ظریف و تیم دیپلماسی ایران با هدف جلوگیری از تنش جدیدی در منطقە حاضر به گفتگو با دولت آمریکا هستند، مشروط بر اینکە گفتگوها رسانەای نشوند و واشنگتن بە تهران فرصت بدهد تا دولت بتواند موانع داخلی بر سر راە مذاکرە برای حل مشکلات با آمریکا را برطرف سازد. مشخص نیست دولت جمهوری اسلامی در تلاش برای مذاکرە با آمریکا چقدر با بیت رهبر جمهوری اسلامی هماهنگی دارد و در مقابل قاطعیت دولت ترامپ حاضر بە اعطای چە امتیازاتی است!

همچنین روشن نیست کاخ سفید بە این درخواست غیر رسمی و محرمانە چە پاسخی می دهد، ولی بنظر می رسد جمهوری اسلامی در پی زمان خریدن با هدف گذار از بحران داخلی است. این درحالیست کە مقامات رسمی نظام در داخل ایران بە هواداران خود گفتەاند بر سر پیشرفتهای موشکی و حضور ایران در کشورهای منطقە بویژە ادامە حضور در سوریە حاضر بە مذاکرە نیستند و بە آمریکا اعتمادی ندارند.