رفتن به محتوای اصلی

تواب ھای جمھوری اسلامی در نقش اپوزیسیون را بشناسیم

‍‍تواب ھای جمھوری اسلامی در نقش اپوزیسیون را بشناسیم
سوپاپ اطمینان ھای خارج از کشور جمھوری اسلامی بطور کاملا ھدفمند در شرایط حساس وظیفە تخریب عناصر سرسخت اپوزیسیون را اجرا میکنند!
posted onNovember 26, 2019
noدیدگاه

از جملە این افراد کە در شروع انقلاب آزادی ایران ویدیوھای سال گذشتە علی جوانمردی را بنام مطالب آبانماە منتشر میکرد، فردی بنام ایرج مصداقی است. این فرد کیست و چرا شبانەروزی تلاش میکرد جوانمردی را تخریب کند؟

ایرج مصداقی تواب اطلاعاتی در دیماه سال ۶۰  در محل کارش در خیابان ولی‌عصر جنب سینما رادیو سیتی سابق توسط اکبر خوش‌کوش مامور وزارت اطلاعات بە جرم عضویت در سازمان مجاھدین خلق ایران دستگیر شد.

پس از اینکه مصداقی قول داده بود که با وزارت اطلاعات برای شناسای هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و چریکهای فدائی خلق با وزارت اطلاعات بعنوان تواب همکاری میکند، در مقابل مسئول زندان تمامی خدمات پزشکی و خوراک خوب کتاب نویسی در اختیار ایرج مصداقی قرار میدهند. ایرج در مقابل آزادیش از زندان جای مخفی ٣٠ نفر از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران را  به وزارت اطلاعات نشان میدهد و آن‌ها را دستگیر میکنند و خیلی از آن‌ها اعدام می‌شوند.

ایرج مصداقی بعنوان تواب  در سال ۷۰ به خاطر همکاریهایی که با وزارت اطلاعات و بازجویان در زندان علیه هواداران مجاهدین انجام داده بود آزاد شد و با قول همکاری به وزارت اطلاعات در خارج از کشور به صورت مخفی برای کوبیدن مخالفین رژیم و دروغگو اعلام نمودن مخالفین از زندان ‌آزاد و در سال  ۷۳ با پاسپورت خصوصی وزارت اطلاعات از مرز خارج شده و وارد ترکیه شد.  مصداقی به طور قانونی از کشور خارج شده و ماه‌ها همراه همسر و فرزندش در ترکیه با کمک مالی وزارت اطلاعات بخش برون مرزی بر سر برده است.

آنچە مصداقی ھرگز دربارە آن سخن نمیگوید آنستکە او پس از امضای توبه نامه والتماس و درخواست بخشش به ھفت سال زندان محکوم می گردد. ایرج مصداقی بدلیل متحول شدن در زندان در سالهای 60/67 به عنوان بازجو و تواب ساز درپروژه مبارزه با زندانیان سیاسی و هواداران سازمانهای مخالف رژیم شرکت داشته است.

ایرج مصداقی پس از خروج از ایران با وزارت اطلاعات و لابیهای این وزارت خانه همکاری کرد تا به کشور ثالث منتقل بشود. مصداقی بدون هیچ اشاره ای به گذشته خویش که در زندان توبه کردە و با بازجویان چە نوع همکاریھایی داشتە، تلاش میکند سابقە افرادی را زیر سوال ببرد کە از روز نخست در مبارزە برای سرنگونی حکومت آخوندھا تلاش کردە و اکنون ھم کماکان برای سرنگونی رژیم جمھوری اسلامی تلاش میکنند. در این میان برخی رسانەھا تحت تاثیر قرار گرفتە و بدون پرسش دربارە سوابق او، از این تواب قدیمی بعنوان تحلیلگر سیاسی استفادە میکنند!