رفتن به محتوای اصلی

چرا اطلاعات سنندج می خواهد تجاوز بە کودک دبستانی را مخفی کند؟!

چرا اطلاعات سنندج می خواهد تجاوز بە کودک دبستانی را مخفی کند؟!
posted onOctober 10, 2018
noدیدگاه

دنیا ویسی دختر ٧ سالە کلاس اول دبستان اهل روستای گرماش سنندج مورد تجاوز قرار گرفتە و کشتە شدە است. سپس با دخالت م ب از اطلاعات سنندج طی یک صحنە سازی جعلی، دلیل قتل او را فروریختن دیوار دبستان عنوان کردەاند.

طبق اسنادی کە بە آواتودی رسیدە پزشکی قانونی سنندج از این موضوع اطلاع دارد ولی بنا بە توصیەهای مسوولان کە از اطلاعات سنندج دستور گرفتەاند، حق هیچگونە اظهارنظر و یا خبر رسانی دربارە آنرا ندارند.

دادستان سنندج شامگاە سە شنبە ١٧ مهر با حضور در بیمارستان کارکنان را بە گفتە خود توجیە کردە تا حقیقت را رسانەای نکنند.

خانوادە دنیا ویسی کە روستایی و بی بضاعت هستند با تهدید مجبور بە سکوت شدەاند.

آواتودی از مردم سنندج می خواهد در مقابل این جنایت مرتبط با اطلاعات سنندج سکوت نکنند و با انتشار گستردە خبر آنها را ناچار بە پاسخگویی نمایند. پیشتر آواتودی اسناد قتل دکتر فاروق اقلیمی را منتشر کردە است. اطلاعات شهرستان سنندج بصورت مافیایی عمل کردە و هر قتلی را کە مرتبط بە مأمورانش باشد با فشار بر پزشکی قانونی مخفی می کنند.

آواتودی همچنین از سید احسن علوی و مهدی فرشادان نمایندە های مجلس می خواهد دست کم در این مورد وظیفە خود را انجام دادە و بجای کمک بە سناریوی اطلاعات و داستان جعلی فروریختن دیوار اجازە ندهند دستهای پنهان اطلاعات سنندج ماجرای جنایت دنیا ویسی را بدون هیچ هزینەای لاپوشانی کنند.