رفتن به محتوای اصلی

سپاه قدس ابوبکر البغدادی را بە افغانستان منتقل کرد؟!

سپاه قدس ابوبکر البغدادی را بە افغانستان منتقل کرد؟!
جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران در ایران نیازمند تقویت داعش است!
posted onMay 27, 2018
noدیدگاه

 

گزارش اختصاصی!

 

طبق گزارشی کە بە آواتودی رسیدە ابوبکر البغدادی رهبر گروه موسوم بە دولت اسلامی (داعش) توسط نیروی ویژە عصائب اهل الحق عراق بە رهبری قیس خزعلی کە تحت فرمان قاسم سلیمانی فرماندە سپاه قدس ایران است در ماە مارس ٢٠١٨ بە ایران و از آنجا بە مرز افغانستان با پاکستان، منطقە تحت کنترل شبە نظامیان افراطی مخالف دولت افغانستان منتقل شدە است.

عناصر اطلاعاتی غربی در بغداد زمانیکە میلیشیاهای عصائب اهل الحق فردی را با اسکورت ویژە تحت عنوان یکی از اسرای داعش از مرز منذریە وارد ایران کردند محولەای را تحت نظر گرفتند کە پس از سە بار تغییر خودرو در مسیر خود بە زاهدان و از آنجا بە مرز افغانستان با پاکستان منتقل شد.

بنابراین گزارش پس از درز این اقدام گروە وابستە بە سپاه قدس یک مقام جمهوری اسلامی بە مقامات اطلاعاتی پاکستان گفتە آنها خبر دارند کە ابوبکر البغدادی بە افغانستان رسیدە و مدعی شدەاند کە آمریکا و نیروهای ائتلاف بین المللی ضد داعش ابوبکر البغدادی را  بە افغانستان منتقل کردەاند تا پاکستان و ایران را بە سوریە و لیبی تبدیل کنند.

آژانس خبری اکسپرس تریبون پاکستان تأیید کردە کە یک مقام جمهوری اسلامی بە اشرف اوصاف علی دادستان کل پاکستان هشدار دادە کە رهبر داعش وارد خاک افغانستان شدە است.

در شرایطی کە جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت بی سابقە در داخل ایران مواجە شدە است، تلاش برای تقویت داعش در اطراف مرزهای ایران می تواند دلیل موجهی برای سرکوب داخلی و ایجاد فضای نظامی توسط سپاه پاسداران باشد.