رفتن به محتوای اصلی

رفراندوم آری یا خیر بە جمهوری اسلامی

آواتودی اسناد محرمانە سپاه برای سرکوب تظاهرات احتمالی را منتشر میکند

آواتودی اسناد محرمانە سپاه برای سرکوب تظاهرات احتمالی را منتشر میکند
طرح سرکوب تظاهرات! 
posted onMay 14, 2018
noدیدگاه

 

طبق اسناد محرمانەای کە بە آواتودی رسیدە، جمهوری اسلامی می کوشد با ایجاد جو وحشت در بین مردم، از هرگونە تظاهرات اعتراضی احتمالی پیشگیری کند.

اسناد محرمانەی سپاه پاسداران نشان می دهد، جمهوری اسلامی با سازماندهی مجدد بسیجیان فعال و سپاهی در روستاهای مناطق مختلف کشور در مواقع ضروری از اعضای روستایی سپاه برای سرکوب تظاهرات شهری استفادە کند.

آواتودی برای نخستین بار موقعیت پایگاەهای مقاومت بسیج فعال و سپاه پاسداران در روستاهای استان کرمانشاە را منتشر میکند کە طبق دستورالعمل محرمانەی سپاه، قرار است از اعضای این پایگاهها برای سرکوب تظاهرات شهری استفادە  شود کە انتظار می رود در ماههای پیش رو شکل بگیرد.

طرح سرکوب تظاهرات! 

طرح سرکوب تظاهرات! 

طرح سرکوب تظاهرات! 

طرح سرکوب تظاهرات! 

طرح سرکوب تظاهرات! 

طرح سرکوب تظاهرات! 

طرح سرکوب تظاهرات! 

طرح سرکوب تظاهرات! 

طرح سرکوب تظاهرات! 

طرح سرکوب تظاهرات!