رفتن به محتوای اصلی

نوید افکاری با شکنجە جانباخت!

نوید افکاری با شکنجە جانباخت!
posted onSeptember 12, 2020
noدیدگاه

بر اساس گزارشهای رسیدە بە آواتودی نوید افکاری با شکنجە، جانباختە و صحنەسازی اعدام بە دستور بیت رهبری نظام فاسد بودە است. 

دیروز نوید افکاری را در بدترین وضعیت جسمانی کە تن رنجورش پر از زخم شکنجە بودە بە پزشکی قانونی بردند و سپس بە انفرادی بازگرداندند و ساعتی بعد، از شدت زخم های شکنجە جانباخت. بهمین دلیل نە خانوادە مقتول ( اطلاعاتی به هلاکت رسیده که نوید هیچ ارتباطی به کشتن او نداشته) حضور داشت و نە آخرین ملاقات زندانی با خانوادەاش انجام شد. 

نوید افکاری مرتکب هیچ قتلی نشدە و تنها جرمش پایین کشیدن عکس خامنەای خائن بود. از این رو همە جوانان عکسهای خامنەای خائن را پایین بکشید. 

یاد نوید افکاری را با عمل کردن بە وصیتش یعنی شکستن سکوت گرامی بداریم.