رفتن به محتوای اصلی

هر جا سخن از فساد است، نام سپاه می درخشد!

اختلاس شرکتهای زیر مجموعە سپاه در سازمان بنادر
اختلاس شرکتهای زیر مجموعە سپاه در سازمان بنادر
posted onApril 26, 2018
noدیدگاه

 

بر پایە خبرهای رسیدە بە آواتودی اختلاس ٣٦٠ میلیارد تومانی شرکت هدایت کشتی خلیج فارس کە زیر مجموعە سازمان بنادر کشور است، توسط کارمندان ردە میانی این شرکت، برملا شدە است. از سال ٩٢ تاکنون شرکت هدایت کشتی خلیج فارس از طریق فاکتورسازی، خریدهای سوری قابل توجهی را انجام دادە و عوارض بندری بیشتر از مقادیر قانونی از شرکتهای دریایی دریافت کردە و علاوە بر این در قاچاق سوخت و کالا هم فعالیت کردە است.

ولی زمانیکە در زمستان گذشتە یک قلم ٣٦٠ میلیاردی اختلاس مدیران این شرکت سپاه مشخص شد، حفاظت اطلاعات سپاه از بهمن ماه ٩٦ ، ٢٢ تن از جملە احمد فروعی معاون سابق سازمان و رئیس پیشین بندر امام و مدیر عامل عامل سابق شرکت، تاتینام رئیس سابق بندر بوشهر، جبار جلیلیان معاون سابق ادارە مالی سازمان و ١٩ تن دیگر را دستگیر کردە است. سپاه پاسداران کارکنان ردە میانی این شرکت را تهدید کردە کە از رسانەای کردن اختلاس ٣٦٠ میلیاردی خودداری کنند.

شرکت دریایی هدایت کشتی خلیج فارس کەزیر مجموعە  سپاه پاسداران است در سال ١٣٨٧ تأسیس شد و در یک مزایدە سوری با نفوذ و توصیە سپاه برندە شد. سپس توسط سازمان بنادر کشور بیش از ٨٠ شناور خدماتی، یدک کش و بارج سوخت رسان و آبرسان در اختیار آن قرار گرفت و عملیات جداسازی و راهنمایی کشتی های ورودی بە بنادر ایران بە این  شرکت واگذار شد. طبق قرارداد ذکر شدە  ٨٠ درصد درآمد حاصلە در اختیار شرکت دریایی هدایت کشتی خلیج فارس و 20 درصد بە سازمان بنادر داداە می شود. بطوریکە کلیە کشتیهای ایرانی و خارجی کە جهت عملیات تخلیە و بارگیری وارد بنادر ایران میشوند را پوشش می دهد.