رفتن به محتوای اصلی

ربا خواری و نزول خواری گروههای وابستە بە جمهوری اسلامی با هدایت مالی بیت خامنەای!

ربا خواری و نزول خواری گروههای وابستە بە جمهوری اسلامی با هدایت مالی بیت خامنەای!
posted onJune 13, 2021
noدیدگاه

موسسە واشنگتن برای مطالعات خاورمیانە  گزارش دادە کە گروەهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق کە بە دلیل تحریم های آمریکا با مشکلات مالی روبرو شدەاند،  اکنون برای تامین مالی فعالیت های خود بە ربا و نزول خواری، غصب خانە سنی ها و مسیحی ها و باج گیری از کشاورزان روی آوردەاند. 

طبق این گزارش حزب اللە عراق و النجبا با کمک بانک ها و شرکت های مالی محلی بە کارمندان و بازنشستگان پول با بهرە بالا می دهند و از مغازەهای فروش لوازم خانگی، بانک های محلی و خصوصی برای پوشش این کار خود استفادە می کنند. 

این گزارش می افزاید فریب کارمندان و بازنشستگان نیازمند از تبلیغات در شبکەهای اجتماعی شروع می شود. پس از هدایت متقاضیان بە مکان معین کە این گروەها تعیین می کنند، فرد دریافت محتاج وام طبق درآمد خود وام دریافت می کند اما روز دریافت وام مبلغ زیادی از او کسر می شود و میزان اقساط ماهیانە و کل دریافتی هم بسیار بیشتر از قوانین بانکی است. 

بعنوان مثال بە کارمندی با حقوق ماهیانە ٥٠٠ دلار ، ٢ هزار دلار وام تعلق می گیرد کە همان روز دیافت وام نزدیک بە ٢٥٠ دلار از وام او کسر می شود و  در نهایت هم باید مبلغ حدود ٤ هزار دلار بصورت اقساط ماهیانە ٢٤٠ دلاری پرداخت کند. 

این گروەهای شبە نظامی برای رباخواری حزب اللە لبنان را الگو قرار دادە اند کە از طریق بانک قرض الحسن سە دهە پیش این کار را شروع کردە بود.

حزب اللە لبنان، در چند دهە گذشتە از طریق بانک قرض الحسن در لبنان رباخواری و نزول خواری بین مردم را شروع کردە بود. اواخر اردیبهشت گروەهی بە نام «اسپایدر زی» موسسه «قرض‌الحسن» را هک کردند و به اطلاعات بیش از ٤٠٠ هزار مشتری آن دسترسی یافتند. بنیاد دفاع از دمکراسی ها در واشنگتن کە این مدارک را بە دست آوردە بود از حساب بانکی علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی و حوثی های یمن در این بانک پردە برداشت. 

پس از وضع دور جدید از تحریم های آمریکا علیە جمهوری اسلامی، گروە های شبە نظامی وابستە بە حکومت ایران در عراق دیگر همانند گذشتە کمک های مالی لازم را دریافت نمیکنند و اکنون باید بە فکر تامین مالی اقدامات خود حتی از طریق راەهای حرام در اسلام باشند، از غصب خانە های سنی ها و مسیحی ها گرفتە تا باج گیری از کشاورزان و رباخواری.