رفتن به محتوای اصلی

اختلاس بزرگی در راه است!

مردم سپردە های خود را از بانک مهر اقتصاد خارج کنید!
مردم سپردە های خود را از بانک مهر اقتصاد خارج کنید!
posted onJune 24, 2018
noدیدگاه

 

طبق گزارش منابع آواتودی در سیستم بانکی ایران، بانک مهر اقتصاد وابستە بە بسیج در آستانە ورشکستگی قرار گرفتە است. بنابراین گزارش، روند ورشکستگی بانک مهر اقتصاد با وام بانک مرکزی و خطهای اعتباری بانکی سپاه پاسداران، تاکنون مخفی ماندە است.

سهامداران بانک مهر اقتصاد کە عبارتند از بنیاد تعاون بسیج و هیأت مدیرە سرداران بازنشستە سپاه و بسیج هریک مشغول برداشت سهم خود و انتقال آن بە خارج از کشور هستند. طبق سندی کە در اختیار منابع آواتودی قرار دارد، مدیریت بانک مهر اقتصاد بخشنامەای را دریافت کردە مبنی بر اینکە بە هیچ عنوان اجازە ندهند سپردەگذاران، پولهایشان را از این بانک خارج کردە و بدین منظور از مشوقهای موقت سود دهی بانکی استفادە کنند.

این درحالیستکە فعالیتهای بانک مهر اقتصاد از سیستم بانک مرکزی خارج شدە است و اکنون برخلاف مقررات بانکی رایج، سهامداران این بانک قصد جمع آوری پول مردم و اختلاس سازماندهی شدە توسط ٢ تن از مدیران این بانک را دارند.

بانک مهر اقتصاد بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کند و بزودی سپردە گذاران این بانک بە لیست مالباختگان ایران افزودە می شوند. بە دوستان و آشنایان خود اطلاع دهید کە پولهایشان را از بانک مهر اقتصاد خارج کنند.