رفتن به محتوای اصلی

رحم اجارەای ٢٥ تا ٤٠ میلیون تومان!

تبعات گسترش فقر در نظام جمهوری اسلامی !
تبعات گسترش فقر در نظام جمهوری اسلامی !
posted onMay 20, 2018
noدیدگاه

 

خانوادەها حاضرند از انواع داروها استفادە کنند، بە مدت طولانی زیر نظر پزشک بمانند تا بتوانند کودکی بە دنیا بیاورند.

هنگامی کە همە تلاش های برای باردار شدن بی نتیجە میماند بازار رحم جانشین، داغ میشود.

در چنین شرایطی زنانی هستند کە در مقابل دریافت مبلغی بین ٢٥ تا ٤٠ میلیون تومان است ٩ ماه جنین خانوادەای را در رحم خود نگهداری کنند و کودکی بە دنیا بیاورند کە متعلق بە آنان نیست.

در ایران قانونی برای این پدیدە وجود ندارد بهمین دلیل این پدیدە بە یک معضل تبدیل شدە است. از نظر قانونی طفل متعلق بە کسی است کە از اسپرم او بە وجود آمدە باشد یعنی طفل متعلق بە پدر و مادری است کە از اسپرم و تخمک آنها جنین بە وجود آمدە است.

افشین عبداللە نژاد وکیل دادگستری میگوید: بیمارستان ها معمولا گواهی ولادت را بە کسی میدهند کە جنین از بطن آن مادر متولد شدە، اینجا تعارض بە جود می آید، جنین از فردی بە دنیا می آید کە تخمک و اسپرم بە شوهر او تعلق ندارد و هر دو بیگانە هستند.

سارا یکی از زنان رحم فروش است و میگوید من و دوستم مریم هر دو این کار را انجام میدهیم، اگر دنبال آدمی هستید کە شوهر نداشتە باشد یا زن شوهردار هر دو آمادە هستیم.

مریم از خودش میگوید کە تا بە حال دوبار این کار را انجام دادە و مشتریانش راضی بودەاند. با این کە همە میگویند برای زن بیوە این کار مشکل ساز است ولی برای بارداری مخفیانە میدانم چە کار کنم و این دل قرصی را بە مشتری میدهم کە شوهرم در این مدت رابطەای با من برقرار نمیکند.

عبداللە نژاد با شارە بە غیر قانونی بودن ثبت قرارداد برای چنین عملی گفت: قرارداد استفادە از رحم جایگزین غیر قانونی نیست، بلکە برای تنظیم آن رابطە قانونی نداریم و همین نبود قانون باعث میشود صدماتی بە افراد وارد شود.

این وکیل دادگستری در ادامە سخنانش میگوید هنوز دیدگاه جامعە ما نمی تواند این مسالە را بە راحتی هضم کند. ممکن است زوجی ابتدا چنین روشی را بپذیرد و در این راه قدم بگذارد ولی در میانه راە مادری کە در بطنش کودک را پرورش میدهد رها کند. موضوع دیگر شناسنامە است، چون مادری کە کودک را در بطن خود بزرگ نکردە، نمیتواند با او رابطە خلقی سالم نیز برقرار کند، ممکن است بعدها دربارە ورود آن کودک بە شناسنامەاش ذهنیت نادرستی کسب کردە باشد.

افشین عبداللە نژاد از مشکلاتی کە ممکن است از طرف زن حامل ایجاد شود نیز گفت: مادر  جانشین باید بارداری را از خانوادە خود مخفی کند، چون اگر افراد خانوادە او متوجە چنین عملی شوند، برای فردی کە رحم خود را اجارە می دهد هزینە دربرخواهد داشت.

در بازاری کە برای رحم جایگزین وجود دارد، افرادی جز دو خانوادە سود میبرند و در این بین هم دلالان بازار بیشترین سود را عاید خود میکنند.