رفتن به محتوای اصلی

علی انصاری قاچاقچی نفت و شریک سپاه

علی انصاری قاچاقچی و شریک سپاه
آواتودی یکی از راههای قاچاق نفت با پوشش شرکتهای خصوصی را برای نخستین بار منتشر می کند
posted onDecember 16, 2018
noدیدگاه

علی انصاری از افراد با نفوذ و نزدیک بە بیت آیت اللە علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی، شرکتی را در دبی تاسیس کردە PTL کە بنام علی انصاری است.

این شرکت علی انصاری دو شرکت پوششی را با نامهای Vigro و SAM بعنوان زیر مجموعە تاسیس کردە کە مدیریت آنها و تمامی عوامل مدیریتی شرکت غیر ایرانی و عمدتا پاکستانی هستند.

شرکتهای Virgo  و SAM سھامدار شرکت دیگری هستند بنام Midas در دبی کە تحت مدیریت کارشناسان غربی ادارە می شود.

شرکت Midas در امارات نفت و مشتقات نفتی ایران را بعنوان محصولات اماراتی پالایشگاه Midas بە فروش می رساند.

درآمد از راه غیر قانونی بە ایران منتقل می شود.

آواتودی اسناد و مدارک این خبر اختصاصی را در زیر منتشر کردە است.

علی انصاری قاچاقچی و شریک سپاه

علی انصاری قاچاقچی و شریک سپاه

علی انصاری قاچاقچی و شریک سپاه

علی انصاری قاچاقچی و شریک سپاه

علی انصاری قاچاقچی و شریک سپاه

علی انصاری قاچاقچی و شریک سپاه

علی انصاری قاچاقچی و شریک سپاه

علی انصاری قاچاقچی و شریک سپاه

علی انصاری قاچاقچی و شریک سپاه

شرکت Midas در امارات نفت و مشتقات نفتی ایران را بعنوان محصولات اماراتی پالایشگاه Midas بە فروش می رساند.

شرکت Midas در امارات نفت و مشتقات نفتی ایران را بعنوان محصولات اماراتی پالایشگاه Midas بە فروش می رساند.

شرکت Midas در امارات نفت و مشتقات نفتی ایران را بعنوان محصولات اماراتی پالایشگاه Midas بە فروش می رساند.

 

برای آشنایی بیشتر با علی انصاری لینک مطالب پیشین را کە در زیر آمدە ببینید:

https://avatoday.net/fa/node/263

https://avatoday.net/fa/node/1374