رفتن به محتوای اصلی

ملت من و تمام دیوانگانی کە بر دنیا حکمرانی می کنند هر دو یک نقطە ضعف مشترک داریم

 غرور میهن پرستیم اجازە نخواهد داد کوچکترین ناسزایی بە تو بگویم چرا کە معتقدم بد و بیراهە گفتن بە دیوانگان ، خود دیوانگی دیگر است
غرور میهن پرستیم اجازە نخواهد داد کوچکترین ناسزایی بە تو بگویم چرا کە معتقدم بد و بیراهە گفتن بە دیوانگان ، خود دیوانگی دیگر است
posted onMarch 8, 2018
noدیدگاه

آقای اردوغان

 غرور میهن پرستیم اجازە نخواهد داد کوچکترین ناسزایی بە تو بگویم چرا کە معتقدم بد و بیراهە گفتن بە دیوانگان ، خود دیوانگی دیگر است .

ملت من و تمام دیوانگانی کە بر دنیا حکمرانی می کنند هر دو یک نقطە ضعف مشترک داریم .

یادت رفتە برادران خونیت در ویتنام چە بر سر ویتنام آوردند ؟ میدانی چە بر سر یهودیان آوردند ؟ از یاد نبردەای کە انگلیس بر سر آمریکایی ها و تمام مستعمراتش چە آورد؟

برادر بزرگترت هیتلر را بە یاد داری کە با روغن اجساد انسان ، صابون می ساخت ؟

یا همین بغل گوش ات ، پسرعمویت صدام چگونە پنج هزار نفس را در سینە حبس کرد ؟ و شبی مست تر دیوانگی از کف ربود و هجدە هزار نفر را زندە بە گور کرد ؟ و همین "سنە"ی من را کە امروز کوردش نمی خوانند بمباران با او چە کرد ؟ دخترانی کە حماسەای بی صدا خلق کردند اما دریغ از دوربینی کە بتواند آن را بە رخ سستی های جهان بکشد .

کدام فریاد نتوانست از زیر این آوارها محکمتر بانگ برآورد ؟

و ملت من نیز محکوم بە همین فراموشی های تو و برادرانت است .

و سراسر تاریخ را نە بلکە تنها داستان همیشگی را از یاد بردەاند . داستان سنجر خان را . کە یک تنە در برابر انگلیس و روسیە ایستاد و در آخر بە دست برادرش شهید شد .

در این جنگ مضحک کە بە راە انداختی و با تمام قوایت برای لبخند پایانیش میجنگی ، مضحک تر خواهد بود اگر تعداد جنازەها را ، اگر انهدام تانکهایمان را نشان برد و باخت این بازی بدانیم .

در دنیایی کە نشان پیشرفت تمدن بشریت رقابت بر سر این است کە یک بمب اتم در چند دقیقە ساختە شود ؟ بە نظرم حماقت است اگر تو را کە سادە دل ترین و بی سیاست ترین این فرزند شیطانی ، بە خاطر بارش بمب بر سر عفرینم سرزنش کنم .

تو آبروی از دست رفتەی ملتم در کرکوک را در عفرین بە ما برگرداندی . و اگر تو نبودی ما " ئەڤێستا خابوور "مان را نشناختە ، ناامیدانە زندگی میکردیم و بدون اینکە در پی عظمتی باشیم کە مرگ میتواند خالقش باشد میمردیم .

و من دیگر بە پایان جنگ نخواهم اندیشید چرا کە مقاومت هر لحظەاش پیروزیست .

 

سۆما بێکەس