رفتن به محتوای اصلی

پاکسازی در سپاه با هدف اجرای کودتا

پاکسازی در سپاه با هدف اجرای کودتا
برکناری سردار جعفری فرماندە کل و دەها تن از فرماندهان میانی سپاه
posted onApril 22, 2019
noدیدگاه

روز یکشنبە اول اردیبهشت ٩٨ علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی سرلشکر محمد علی جعفری فرماندە کل سپاه را برکنار و سرتیپ پاسدار حسین سلامی را با ترفیع درجە بە سرلشکری بعنوان جایگزین او منصوب کرد. یکروز پیش از این سردار فتح اللە جمیری جایگزین سردار علی نصیری در مقام حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. جایگزینی سردار علی نصیری در شرایطی انجام شد کە بە گفتە منابع آواتودی در سپاه پاسداران، روشن نیست نصیری چرا مدتی بر سر خدمت حاضر نشدە است!؟

بنابر گزارش منبع آواتودی در سپاه پاسداران، بیش از ٦٥ تن از فرماندهان نظامی ردە میانی سپاه پاسداران در بیش از ٢٠ استان کشور ظرف ٣ ماه گذشتە برکنار و پاسدارهای دیگری جایگزین شدەاند. در بدنە سپاه این عزل و انتصابها تحت عنوان تغییر ساختاری سپاه پاسداران شامل بیش از یکصد تن دیگر شدە است. ولی پرسش اساسی بدنە سپاه اینستکە با وجود ١٧ سرلشکر دیگر در سپاه پاسداران، چرا سرتیپ پاسدار حسین سلامی با ارتقاء درجە بە فرماندهی کل سپاه منصوب شدە؟

طبق اطلاعات رسیدە؛ علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی، طرح برکناری حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی را پذیرفتە و قرار است این طرح در چند مرحلە توسط سپاه پاسداران بە مورد اجرا درآید.

محمد علی یا عزیز جعفری اسفند ٩٧ در گزارشی  بە فرماندهی کل قوا، هرگونە مداخلە سپاه در برکناری حسن روحانی را، بمثابە بە خطر افتادن انقلاب اسلامی توصیف کردە است. گزارشی کە با مخالفت قاسم سلیمانی و بیت رهبری جمهوری اسلامی مواجە شد.

سردار حسین سلامی بعنوان یکی از تندروترین فرماندهان سپاه هیچگاه تحلیلی را کە بر خلاف میل بیت رهبری باشد ارائە ندادە است. از اینرو بهترین گزینە برای طرح محرمانە برکناری حسن روحانی کە با اسم جلوگیری از فتنە ٩٨ وارد فاز اجرایی شدە، سردار حسین سلامی است.

در این میان پیش از اجرای طرح برخورد آنچە فتنە ٩٨ نامیدەاند، حفاظت اطلاعات سپاه، کلیە فرماندهان و مسوولان سپاه در سراسر کشور کە بە نوعی توسط سردار جعفری منصوب شدەاند را برکنار کردەاند. پس از روشن شدن ماجرای قتل رفسنجانی با دستور مجتبی خامنەای فرزند علی خامنەای، فرماندهانی کە نسبت بە قتل رفسنجانی ابراز نگرانی کردەاند را نیز بە لیست سیاه بیت رهبری افزودەاند.

تابستان گذشتە درز هزاران سند سرّی از فعالیتهای هستەای، موشکی و عملیات برون مرزی سپاه قدس بە خارج کشور و خروج ٣ تن از عناصر کلیدی سپاه از کشور، برای نخستین بار بحث نفوذ دشمن در ردەهای حساس سپاه را مطرح کرد. هیچ یک از فرماندهان سپاه حاضر بە پذیرش مسوولیت این رسوایی اطلاعاتی نشدە و در محافل درونی بە نوعی احتمال همدستی اطرافیان حسن روحانی با دشمنان جهت تضعیف سپاه را مطرح کردند.

زمانی خبر اختلافات درونی محمد علی جعفری با قاسم سلیمانی و بیت رهبری نظام بە ردەهای میانی سپاه درز کرد کە سرلشکر جعفری و ١٥ سرلشکر دیگر  سپاه، اهدای مدال ذوالفقار بە قاسم سلیمانی توسط علی خامنەای را تبریک نگفتند.

عزل و نصبهای درونی سپاه با هدف زمینەسازی برای کودتایی است کە پیشتر آواتودی دربارە آن گزارشهایی را منتشر کردە است. در این میان از دید برخی کارشناسان آمریکایی، قرار گرفتن حسین سلامی در رأس سپاه پاسدارن را کە کمتر از ٢ هفتە پیش وارد لیست گروەهای تروریستی آمریکا شدە است احتمال رویارویی نظامیان آمریکا با سپاە پاسداران در منطقە را بالا می برد.