رفتن به محتوای اصلی

نادیدەگرفتن حقوق زنان در نظام کنونی ایران

نادیدەگرفتن حقوق زنان در نظام کنونی ایران
posted onFebruary 14, 2022
noدیدگاه

دریا عثمانپور

بسی جای تاسف است آرزوی یک دختر پانزدە سالە کە هزاران برنامە برای رشد زندگی خود و جامعەاش در نظر داشت و برای آیندە درخشانی می کوشید بە چە سر نوشت فجیعی گرفتار می شود  و با چە اتفاقاتی روبرو می گردد
.

زمانی کە پانزدە سال داشت  پسر عمویش از او خواستگاری کردە بود ولی او قبول نکردە و گفته بود با پسر عمویش ازدواج نمی‌کند و هیچ احساسی نسبت بە او ندارد، این صحبت به گوش سجاد ( قاتل)، پسر عموی مونا رسید و با توجە بە اینکە یک فرزند پسر هم از او داشت، می‌خواست انتقام بگیرد.

مونا چندین مرتبه قهر می‌کند و به خانه پدری‌اش پناه می برد. این در حالی بودە کە او همیشە از زورگویی و تحقیر و خودخواهی و مردسالاری همسرش رنج می برد.

مونا پیش از اینکه قربانی زن‌کشیِ ناموسی شود، قربانی کودک‌همسری بود. او قربانی خشونت خانگی هم بود و همسرش سجاد او را  بارها کتک زدە بود.

مونا (غزل) پیش از اینکه به ترکیه فرار کند، بارها از خانواده پدری‌اش کمک خواسته بود تا از شوهرش (سجاد) طلاق بگیرد.

زندگی مونا حیدری، از اخاذی توسط یک مرد سوری تا وعده‌های پدرش برای راضی کردن او، و برگرداندنش به ایران ادامە پیدا کرد .

فرار از ایران  و آشنایی با مرد سوری ساکن شهر مرسین در ترکیە یکی دیگر از دلایل فشار زندگی مونا بودە است.  مرد سوری از بی پناهی مونا سوء استفادە کردە  و مونا را تحت فشار و آزار جنسی قرار دادە بود. مونا بالاخره راهی پیدا می‌کند و چندتا عکس برای خانواده‌اش می‌فرستد و می‌گوید که کجاست. در این مدت  مرد سوری به طلاهای مونا اکتفا نکردە، با خانواده‌اش تماس می‌گیرد و از آنها پنج هزار دلار طلب می‌کند تا مونا را کە بە عنوان گروگان گرفتە آزاد کند.

پدر و عمویش - برای بازگرداندن مونا به ایران از طریق پلیس ماجرای اخاذی مرد سوری را دنبال کردە و پلیس با بە دست آوردن شمارە حساب مرد سوری او را بە دام می اندازد و مونا را هم به یک کمپ نگهداری از کودکان منتقل می‌کند. مونا با دیدن پدرش حس امنیت پیدا کردە و خانوادە بە او قول می‌دهند کە هیچ خطری او را تهدید نمی‌کند. مونا بە خانە همسرش باز میگردد و این در حالی بودە کە سجاد با طرز فکر مذهبی، مردسالاری و ناموس پرستی کە از طریق نظام ضد بشری اسلامی کە در جامعە ایران حکم فرماست متاسفانە تصمیم بە قتل مونا می‌گیرد.

در روز شنبه شانزدە بهمن / پنج  فوریه درشهر اهواز سجاد همسر مونا به همراه برادرش به طرز فجیعی او را بە  قتل می‌رسانند و این در حالیست کە برادر سجاد پاهای مونا را گرفتە و سجاد با قمه سر مونا را از بدنش جدا می‌کند. قاتل سپس سربریده شده  زن جوان و بی گناهش را در معابر عمومی و مقابل چشمان رهگذران در "میدان کسایی" اهواز می چرخاند. تصاویر و ویدئوهای سر بریده زن بی گناه در دست قاتل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

نکتە مهم  نظام حاکم در ایران.

نظام دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی ایران در این فاجعە فراموش نشدنی هیچ عکس العملی نشان نداد و برعکس از قاتل (مونا) حمایت کرد و او را یک غیرت مردانه و خانوادگي توصیف نمود، در این نظام دیکتاتور جایگاهی برای حق و حقوق انسانها مخصوصا زنان نیست و آزادی وافکار انسانها در این نظام هیچ معنی ندارد.

مطالب ذکر شدە بیانگر نظرات نویسندە است و الزاما منعکس کنندە دیدگاە آواتودی نیست.