رفتن به محتوای اصلی

ابراز تردید دو سناتور دموکرات در مورد تضمین تعهدات جمهوری اسلامی در توافق مجدد

ابراز تردید دو سناتور دموکرات در مورد تضمین تعهدات جمهوری اسلامی در توافق مجدد
posted onMay 6, 2021
noدیدگاه

در حالی کە خبرهایی مبنی بر نزدیک شدن ایالات متحدە بە توافقی مجدد با جمهوری اسلامی بە گوش می‌رسد، غیر از جمهوری‌خواهان مخالف، سناتورهای دموکرات نیز بە تضمین تعهد جمهوری اسلامی در این بارە ابراز تردید کردند.

باب منندز و کریس مورفی، دو سناتور برجستە و باسابقە دموکرات، هریک بە صورت جداگانە، نگرانی و تردید خود را نسبت بە پایبندی جمهوری اسلامی بە توافق جدید ابراز کردند.

منندز با استناد بە فایل صوتی ظریف، می‌گوید چنین اظهاراتی دربارە تعهد ایران تامل‌برانگیز است و این سوال را مطرح می‌کند کە با چە تضمینی می‌توان تحریم‌ها را کاهش داد.

از سویی دیگر، سناتور بانفوذ دموکرات، کریس مورفی با اشارە بە اصرار ورزیدن بە انجام توافقی جدید با جمهوری اسلامی، اظهار داشتە کە بە امکان تضمین "پیشگیری حمایت از گروه‌های تروریستی و نقض حقوق بشر و همچنین برنامە موشکی" با دیدە گمان می‌نگرد.

همزمان اغلب جمهوری‌خواهان حاضر در سنا، در پی وضع قوانینی برای منوط ساختن هرگونە توافق بین‌المللی آمریکا بە رای کنگرە هستند.