رفتن به محتوای اصلی

طبق آمار جهانی فقر در ایران بسیار گستردەتر از فقر در فلسطین است

طبق آمار جهانی فقر در ایران بسیار گستردەتر از فقر در فلسطین است
posted onJune 12, 2018
noدیدگاه

 

بە رغم واکنش مردم ایران بە صرف پولهای کمیتە امداد برای مردم غزە، این بار دولت جمهوری اسلامی هم وارد عمل شد و در روز دوشنبە ٢١ خرداد تهیە افطار هزاران نفر در غزە را بر عهدە گرفت.

این در حالی است طبق آمارها حدود هشتاد درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند و تورم گرانی در کشور بیداد میکند.

معترضین "بذل و بخششهای" کمیتە امداد بە مردم غزە و لبنان کمپین پاکسازی صندوقهای کمیتە امداد" را راە اندازی کردند. معترضین در سراسر ایران صندوقهای صدقە کمیتە امداد را بە داخل زبالە انداختند و یا شکستند.

همچنین فعالین مدنی کمپین دیگری تحت عنوان "کمیتە امداد کجاست" راە اندازی کردند. در این کمپین ویدیوها و تصاویر قشر فقیر و کم درآمد جامعە بە رسانەهای خبری ارسال میشدند.

در یکی از ویدوهای ارسالی بە آواتودی از روستاهای ذکری و گل نی در استان خراسان جنوبی، ساکنین این روستا از فقر و نبود آب شرب رنج میبرند. همچنین بە دلیل نبود امکانات بهداشتی, بیماری پوستی در میان ساکنین این روستا شیوع پیدا کردە است.

 

لینک این خبر در خبرگزاری مهر