Skip to main content

فقر، سوء تغذیە و نبود آب شرب دامن گیر روستائیان خراسان جنوبی

کمبود آب شرب و سوء تغذیە در میان  ساکنین روستاهای ذکری و گل نی سبب شیوع بیماری پوستی در استان خراسان جنوبی شدە است. 
کمبود آب شرب و سوء تغذیە در میان  ساکنین روستاهای ذکری و گل نی سبب شیوع بیماری پوستی در استان خراسان جنوبی شدە است. 
posted onJune 10, 2018
nocomment

 

این دو روستا در دهستان طبس مسینا بخش گزیک شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی واقع شدەاند.

 فعالین مدنی بیرجند در این بارە بە آواتودی گفتند " مشکل اصلی این دو روستا نبود آب بهداشتی قابل شرب است. آب این روستا از طریق تانکر تامین میشود (هرهفتە یک تانکر) اما این مقدار آب برای رفع نیاز ٥٠ خانوار کافی نیست." 

بنابە گفتە ساکنین روستای گل نی " اهالی این دو روستا به دلیل نبود آب، نمیتوانند کشاورزی کنند و مخارج زندگی خود را از محل دریافت یارانه و دامداری در حد پرورش پنج تا هشت راس گوسفند تامین می کنند."

یک دکتراز شهر بیرجند بە آواتودی گفت "دلیل اصلی بیماری پوستی این روستا سوء تغذیە و مصرف آب غیر قابل شرب است. چون ساکنین این روستا از فقر رنج میبرند و توان خرید مواد غذایی با کم‌ترین قیمت را ندارند، بیشتر آنها به بیماری‌های مختلف مبتلا هستند و به دلیل فقر مالی قادر به درمان خود نیستند."

در چند روز گذشتە پس از انتشار ویدیویی از سفرە افطار کمیتە امداد در فلسطین انتقادها از این نهاد نسبت بە بی اهمیتی بە نیازمندان داخل کشور شدت گرفتە است. معترضین  با راە اندازی کمپین "پاکسازی صندوقهای کمیتە امداد غزە و لبنان" صندوقهای صدقە این سازمان را یا می شکنند و یا بە داخل سطل زبالە می اندازند. 

کمبود آب شرب و سوء تغذیە در میان  ساکنین روستاهای ذکری و گل نی سبب شیوع بیماری پوستی در استان خراسان جنوبی شدە است. 

کمبود آب شرب و سوء تغذیە در میان  ساکنین روستاهای ذکری و گل نی سبب شیوع بیماری پوستی در استان خراسان جنوبی شدە است. 

کمبود آب شرب و سوء تغذیە در میان  ساکنین روستاهای ذکری و گل نی سبب شیوع بیماری پوستی در استان خراسان جنوبی شدە است. 

کمبود آب شرب و سوء تغذیە در میان  ساکنین روستاهای ذکری و گل نی سبب شیوع بیماری پوستی در استان خراسان جنوبی شدە است.