بازبدە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی

 تجمع اعتراضی بازار موبایل تهران